• Μπορείτε να κατεβάσετε το καταστατικό του συλλόγου εδώ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 1ο
Σύσταση, Έδρα
Συνιστάται μορφωτικό και πολιτιστικό Σωματείο (μη κερδοσκοπικό), με την επωνυμία «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ».
Για τις σχέσεις του Σωματείου στην Αλλοδαπή η επωνυμία του θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα ως «ACTION FOR CELIAC DISEASE».
Έδρα του Συλλόγου ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα ο μισθωμένος χώρος επί της οδού Δελφών αρ. 106. Ως έδρα του Σωματείου δύναται να είναι οιοδήποτε ακίνητο είτε ιδιόκτητο είτε εκμισθούμενο είτε ακίνητο του οποίου θα παραχωρηθεί δωρεάν η χρήση του. Ο Σύλλογος μπορεί να ιδρύει γραφεία του και σε άλλα μέρη της χώρας.

Άρθρο 2ο
Σκοπός
Σκοποί του Συλλόγου είναι:
1) Η προβολή και διάδοση της πάθησης της κοιλιοκάκης, ακόμα και δυνάμει της χρήσης των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όπως είναι οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, το διαδίκτυο, το ταχυδρομείο,
2) Η συνεργασία με άλλες ενώσεις και σωματεία, ημεδαπά ή αλλοδαπά, με σκοπό της εκπλήρωση κοινών στόχων,
3) Η ανάπτυξη δεσμών αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και η παροχή βοήθειας σε μέλη του σωματείου που αποδεδειγμένα έχουν ανάγκη,
4) Η πληροφόρηση, ενθάρρυνση και υποστήριξη πασχόντων από κοιλιοκάκη καθώς και των γονέων και προσώπων που έχουν την επιμέλεια ατόμων που πάσχουν από κοιλιοκάκη,
5) Η εντόπιση των δικαιωμάτων και διεκδίκηση αυτών,
6) Η οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων για επιδίωξη των σκοπών του σωματείου έως δύο (02) φορές τον χρόνο,
7) Η συνεργασία με επιστημονικούς οργανισμούς, με ιατρούς, βιολόγους, τεχνικούς τροφίμων, διαιτολόγους – διατροφολόγους,
8) Η πληροφόρηση ερευνών και πρακτικών εφαρμογών στην καθημερινότητα,
9) Η συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους φορείς κοινωνικής πολιτικής, τους ασφαλιστικούς φορείς για να αναπτυχθούν οι πολιτειακοί και κοινωνικοί αρωγοί, ως συμπαραστάτες στην προσπάθεια ατόμων πασχόντων από κοιλιοκάκη,
10) Η οργάνωση εθελοντικών ομάδων υπεύθυνων για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Σωματείου,
11) Η οργάνωση και συμμετοχή σε διαλέξεις, συζητήσεις, επιμορφωτικά σεμινάρια και συνεδρίες,
12) Η οργάνωση συνεστιάσεων, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εκδρομών, έως δύο (02) φορές τον χρόνο,
13) Η εκπλήρωση οποιασδήποτε δράσης και χρησιμοποίησης οποιουδήποτε μέσου που το Δ.Σ. θα έκρινε πρόσφορο για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου,
14) Η επικοινωνία με εταιρείες παραγωγής τροφίμων, με εστιατόρια, ξενοδοχεία ώστε να είναι δυνατή η παροχή ειδικής διατροφής στους πάσχοντες,
15) Δύναται η χορήγηση βεβαίωσης συμμετοχής από όποιον ζητηθεί, κατά την οργάνωση πάσης φύσεως εκδήλωσης.

Άρθρο 3ο
Μέσα Πραγματοποιήσεως Σκοπών
Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών το Σωματείο προτίθεται να αναπτύξει τις εξής δραστηριότητες:
1) Παραγωγή και διάθεση εντύπου υλικού και πληροφοριών που αφορούν σε νεότερα δεδομένα της πάθησης της κοιλιοκάκης για την διευκόλυνση της καθημερινότητας των πασχόντων. Το έντυπο υλικό θα διανέμεται δωρεάν χωρίς έσοδα από διαφημίσεις.
2)Η συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με ελληνικά και ξένα σωματεία, καθώς και με κρατικά ή ιδιωτικά ιδρύματα και οργανισμούς στον τομέα της αγωγής για την κοιλιοκάκη.
3)Η οργάνωση ομιλιών και διαλέξεων διαφωτιστικού περιεχομένου.
4) Η δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, προκειμένου να ενημερώνονται τα μέλη του Σωματείου και κάθε ενδιαφερόμενος για τις ενέργειες του Σωματείου.
5) Η συνεργασία με ευρύτερες ενώσεις, κρατικές Αρχές και ασφαλιστικούς φορείς για την προώθηση των συμφερόντων των μελών.

Άρθρο 4ο
Μέλη
Ι. Τα μέλη του Σωματείου πρέπει να έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα (έχοντας συμπληρωμένο το 18ο έτος της ηλικίας τους) και διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
1)Τακτικά μέλη μπορούν, εκτός από τα ιδρυτικά μέλη, να γίνουν μετά από αίτηση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο α) όσοι είναι πάσχοντες από κοιλιοκάκη και στην περίπτωση που οι τελευταίοι είναι ανήλικοι ο ένας εκ των δύο γονέων, έχων την γονική μέριμνα, είτε β) συγγενείς α΄, β΄, ή γ΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, είτε γ) όσοι επιθυμούν να συνδράμουν με οποιονδήποτε τρόπο στην επίτευξη των σκοπών του Σωματείου με υλικοτεχνική, ηθική, χρηματική ή άλλου είδους προσφορά.
2)Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν όσοι είτε α) φέρουν την ιατρική ιδιότητα, είτε β) ιδιότητα από την οποία να αποδεικνύεται ότι έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την πάθηση (πχ βιολόγος, γεωπόνος, τεχνικός τροφίμων, διαιτολόγος, διατροφολόγος), είτε γ) έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο για την διάδοση και αντιμετώπιση των προβλημάτων στην καθημερινότητα, είτε δ) τυγχάνουν ειδικής αναγνώρισης για την εξαιρετική συμβολή τους στον τομέα του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς και που βοηθούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.
Η ανάδειξη των επίτιμων μελών προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ή το ένα πέμπτο(1/5) τουλάχιστον των τακτικών μελών και αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση.
Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα τακτικά μέλη.
Τα επίτιμα μέλη δεν δικαιούνται να εκλεγούν ή να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου. Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, εφόσον το επιθυμούν, και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο.
ΙΙ. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου αυτός που στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει ελεύθερα συνεταιρισμό ή ένωση προσώπων, καθώς και αυτός που με απόφαση Αρχής έχει στερηθεί την σχετική του ικανότητα.
ΙΙΙ. Η ιδιότητα μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα μητρώα του Σωματείου.
IV. Κάθε εγγραφή αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Άρθρο 5ο
Δικαιώματα Μελών
Ι. Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται:
α) Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.
β) Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.
γ) Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Σωματείου.
δ) Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου.
Σημ. Τα επίτιμα μέλη του Σωματείου όταν μετέχουν στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων στερούνται δικαιώματος ψήφου, ως και του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
ε) Να απολαμβάνουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητα τους ως μελών του Σωματείου.
στ) Να αποχωρούν από το Σωματείο ελεύθερα.
ΙΙ. Μέλη του Σωματείου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν.

Άρθρο 6ο
Υποχρεώσεις Μελών.
Ι. Τα μέλη του Σωματείου οφείλουν:
α) Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.
β) Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Σωματείου.
γ) Να συμμετέχουν στις ενέργειες του Σωματείου.
δ) Να καταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής τους στο Σωματείο.
Τα μέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει έτος δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής.
ε) Να καταβάλλουν την χρηματική τους ετήσια συνδρομή και τυχόν έκτακτες συνδρομές στο Σωματείο.
Σημ. Τα επίτιμα μέλη δεν υποβάλλονται σε καμία οικονομική επιβάρυνση.
στ) Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.
ζ) Να συμμορφώνονται με την νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Σωματείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
ΙΙ. Κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου που αφορά τα Σωματεία και του Καταστατικού, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων.

Άρθρο 7ο
Πειθαρχικός Έλεγχος
Ι. Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε εξαιρετική περίπτωση, κατά την κρίση του, από την Γενική Συνέλευση των μελών και συνίσταται:
α) Στην επίπληξη.
β) Στην προσωρινή αποβολή από το Σωματείο για χρονικό διάστημα μέχρις ενός έτους.
γ) Στην οριστική του διαγραφή από το Σωματείο.
ΙΙ. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρείται αν με το πρόσωπο που κρίνεται:
α) Συνδέεται ,με συγγένεια μέχρι τέταρτου βαθμού.
β) Έχει έχθρα ή ιδιαίτερη φιλία.
γ) Έχει ζητηθεί και έχει συναινέσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
ΙΙΙ. Η διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου κινείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή με εντολή της Γενικής Συνελεύσεως.
IV. Εναντίον της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων χωρεί εντός δύο (2) μηνών προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως.
V. Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 8ο
Διαγραφή Μελών
Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο για σπουδαίο λόγο από αυτούς που αναφέρονται στο Καταστατικό και την σχετική νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία μπορεί να αποφασίζει την διαγραφή μέλους από το Σωματείο.
ΙΙ. Η διαγραφή μέλους αποφασίζεται κυρίως:
α) Αν επί ένα (1) έτος μετά την αρχική ή τελευταία εγγραφή του δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο.
β) Αν τα τακτικά μέλη του Σωματείου αυτού (άρθρο 4α) καταδικασθούν τελεσίδικα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα για πράξη που σχετίζεται με την δραστηριότητα που προστατεύει το Καταστατικό αυτό.
ΙΙΙ. Κατά της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για διαγραφή μέλους χωρεί προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου.
IV. Μέλος που διαγράφεται επανεγγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του ή αυτοί που απομένουν είναι ήδη ασήμαντοι.

Άρθρο 9ο
Πόροι του Σωματείου
Πόροι του Σωματείου θεωρούνται:
α) Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών και η δαπάνη εγγραφής τους.
β) Οι έκτακτες συνδρομές των μελών.
γ) Τα εισοδήματα που προέρχονται από περιουσία του Σωματείου.
δ) Οι δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες προς το Σωματείο.
ε) Οι κρατικές, ευρωπαϊκές ή άλλες επιχορηγήσεις προς το Σωματείο.
Γίνονται δεκτές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση διαφωνίας με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
Σημ. Ι. Το ύψος των ποσών με στοιχεία α και β καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που το ύψος της έκτακτης εισφοράς επιβάλλεται να υπερβεί το τριπλάσιο της ετήσιας συνδρομής μέσα στον ίδιο χρόνο, την σχετική απόφαση λαμβάνει η Γενική Συνέλευση.
Σημ. ΙΙ. Κάθε επικείμενη απόφαση που αφορά στα στοιχεία γ, δ και ε θα πρέπει να προεγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 10ο
Οικονομική Διαχείριση
Ι. Η διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου ενεργείται με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, ισχύει δε από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους, πλην της 1ης διαχειριστικής χρήσης που θα στηριχθεί σε απολογιστικό έλεγχο.
ΙΙ. Μέχρι που να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του νέου έτους, οι εισπράξεις και οι πληρωμές μπορεί να γίνονται με βάση τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους.
ΙΙΙ. Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε έτους, καθώς και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην Γενική Συνέλευση μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήξη του οικονομικού έτους.
IV. Δαπάνη θεωρείται έγκυρη εφόσον γι’ αυτήν έχει ληφθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για ποσό έως των 500,00 ευρώ, ενώ για κάθε ποσό άνω των 500,00 ευρώ χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
V. Σε έκτακτες περιπτώσεις ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με την σύμφωνη γνώμη του Ταμία και του Γενικού Γραμματέα, μπορεί να πραγματοποιήσει δαπάνη μέχρις τριακοσίων (300,00) ευρώ και να ζητήσει εκ των υστέρων την σχετική έγκριση.

Άρθρο 11ο
Γενική Συνέλευση
Ι. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου. Δι’ αυτού εκδηλούται η θέληση των μελών.
ΙΙ. Εκλέγει του Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνει τον ετήσιο ισολογισμό της διαχείρισης και τον προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου, ελέγχει και εποπτεύει τα όργανα του Δ.Σ., αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού και την διάλυση του Σωματείου.
ΙΙΙ. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μία (1) φορά τον χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, έκτακτα δε όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
IV. Την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να ζητήσουν και τα τακτικά μέλη του Σωματείου με αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των μελών, καθώς επίσης η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας. Η αίτηση περί συγκλήσεως απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Και στις δύο περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Σε περίπτωση αδράνειας ή αρνήσεως την σύγκληση αποφασίζει το Δικαστήριο.
V. Τα τακτικά μέλη καλούνται στην Γενική Συνέλευση με ατομικές προσκλήσεις είτε e-mail (είτε οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο) που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα.
Τα επίτιμα μέλη καλούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.(γραπτό, ηλεκτρονικό, φαξ, ΣΜΣ, e-mail κλπ)
VΙ. Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερήσια διατάξεως καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
VΙΙ. Στην Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε οίκοθεν είτε εφόσον προταθούν από το ένα πέμπτο /1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών και μάλιστα δέκα ημέρες πριν από την συζήτηση.
VΙΙΙ. Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, εάν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Σωματείου δηλώσουν εγγράφως την συναίνεση τους σε συγκεκριμένη πρόταση.
ΙΧ. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

Άρθρο 12ο
Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως
Ι. Τα μέλη του Σωματείου προσέρχονται αυτοπροσώπως στην Γενική Συνέλευση και υπογράφουν στο σχετικό βιβλίο. Τα τακτικά μέλη του Σωματείου εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση και από τον αντιπρόσωπο τους που κατά την προσέλευση του πρέπει να είναι εφοδιασμένος με σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο που καταθέτει στην γραμματεία του Σωματείου.
ΙΙ. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών ( η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για τις πρώτες αρχαιρεσίες αμέσως μετά την αναγνώριση του Σωματείου).
Εάν κατά την πρώτη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα επαναληπτική με τα ίδια απολύτως θέματα μετά από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε τακτικά μέλη και αν παρίστανται.
ΙΙΙ. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό με φανερή ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνελεύσεως.
IV. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, σε εκλογή οργάνων του Σωματείου, σε θέματα εμπιστοσύνης, σε έγκριση λογοδοσίας ή σε προσωπικά θέματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
V. Κατά την διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας παρίστανται μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου.
VΙ. Ο νομικός σύμβουλος του Σωματείου μπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών.
VΙΙ. Θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.
VΙΙΙ. Τα πρακτικά συνεδριάσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως και παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα για φύλαξη.

Άρθρο 13ο
Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως
Ι. Η Γενική Συνέλευση όταν συνεδριάζει συζητεί θέματα που φέρονται ενώπιον της για συζήτηση.
ΙΙ. Θέματα που απορρίπτονται από την Γενική Συνέλευση μπορεί να επανασυζητηθούν.
ΙΙΙ. Η Γενική Συνέλευση έχει γενική αρμοδιότητα.
IV. Θέματα που συζητούνται αποκλειστικά στην Γενική Συνέλευση είναι:
α) Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού.
β) Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε λήξη του έτους.
γ) Η έγκριση δαπάνης ποσού μεγαλύτερου από πεντακόσια ευρώ (500,00€).
δ) Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
ε) Η εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.
στ) Η εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές.
ζ) Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του Σωματείου.
η) Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.
θ) Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
ι) Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών του Σωματείου.
ια) Η επιβολή έκτακτων εισφορών.
ιβ) Η απόφαση για προσχώρηση σε ενώσεις ημεδαπές ή ξένες ευρύτερης εκτάσεως.
ιγ) Η τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου.
ιδ) Η έγκριση εσωτερικών κανονισμών.
ιε) Η αναστολή των εργασιών του Σωματείου.
ιστ) Η διάλυση του Σωματείου.
V. Στις περιπτώσεις με στοιχεία ιγ, ιδ, ιε, ιστ για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η συμμετοχή στην ψηφοφορία του μισού αριθμού των μελών τουλάχιστον και ενός (1) επιπλέον (τακτικών) και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών.

Άρθρο 14ο
Διοικητικό Συμβούλιο
Ι. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι από πέντε (5) έως και επτά (7) άτομα και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών της κάθε τρία (3) χρόνια. Διοικείται δε από πενταμελές (5) έως επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από έναν (1) Πρόεδρο, έναν (1) Αντιπρόεδρο, έναν (1) Γενικό Γραμματέα, έναν (1) Ταμία και ένα έως και τρεις (1-3) Συμβούλους – Μέλη που είναι όλοι άμισθοι και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου μεταξύ των τακτικών μελών καθώς και έναν έως τρεις αναπληρωτές τους.
ΙΙ. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απέρχονται αναπληρούνται από τα αναπληρωματικά κατά την σειρά της εκλογής τους.
ΙΙΙ. Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου καθώς και του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
IV. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του Σωματείου, εκτός αν παρέστησαν κατά την λήψη συγκεκριμένης αποφάσεως και διεφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.
V. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το δίμηνο ή 1 φορά τον μήνα, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του. Παρόντα θεωρούνται τα μέλη είτε με την φυσική τους παρουσία είτε με τηλεδιάσκεψη (ήχος ή εικόνα).
VΙ. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος.
VΙΙ. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
VΙΙΙ. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση.
ΙΧ. Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με έγγραφες προσκλήσεις ή οιονδήποτε πρόσφορα τρόπο που αναφέρουν και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Χ. Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο.
ΧΙ. Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν συγκαλούνται τακτικές συνεδριάσεις.
ΧΙΙ. Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός αν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο.
ΧΙΙΙ. Σε περίπτωση που παραιτηθούν έξι (6) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωματικούς, την διοίκηση του Σωματείου αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και διενεργούνται αρχαιρεσίες.
ΙV. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι του Σωματείου, ούτε να συμβάλλονται με αντάλλαγμα, με αμοιβή ή με κέρδος γενικά.

Άρθρο 15ο
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) Διοικεί το Σωματείο.
β) Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Σωματείου και σε περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γενική Συνέλευση.
γ) Αποφασίζει την εγγραφή των μελών καθώς και την διαγραφή τους.
δ) Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
ε) Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
στ) Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού.
ζ) Ενημερώνει σύμφωνα με τον νόμο τις κρατικές Αρχές για θέματα που οι νόμοι επιβάλλουν.
η) Διορίζει από τα μέλη του Σωματείου Επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων του Σωματείου.
θ) Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου.
ι) Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.
ια) Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί το Σωματείο.
ιβ) Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Σωματείου, την ετήσια συνδρομή καθώς και τις έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό σε νέα δεδομένα, με πλειοψηφία, και σε περίπτωση που σε δύο (2) αλλεπάλληλες συνεδριάσεις δεν πετύχει την πλειοψηφία αυτήν το θέμα παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση των μελών.
ιγ) Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Σωματείου ενώπιον τρίτων και των κρατικών Αρχών.
ιδ) Διορίζει νομικό σύμβουλο του Σωματείου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.
ιε) Διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Σωματείου και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σωματείο και δεν συνδέονται με τα γραφεία του.
ιστ) Διοργανώνει σεμινάρια και επιμορφωτικές διαλέξεις.
ιζ) Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Σωματείου. Την σχετικά απόφαση λαμβάνει με πλειοψηφία του εδαφίου ιβ.
ιη) Μεριμνά για την έκδοση περιοδικού εντύπου, ενημερωτικού.
ιθ) Διοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
κ) Προτείνει τα επίτιμα μέλη του Σωματείου στην Γενική Συνέλευση.
κα) Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σωματείο.

Άρθρο 16ο
Αρμοδιότητες Προέδρου.
Ι. Ο Πρόεδρος:
α) Συγκαλεί μαζί με τον Γενικό Γραμματέα το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.
β) Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.
γ) Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των τρίτων ή των κρατικών Αρχών, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίζει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση, αντιπροσωπεύει το Σωματείο δικαστικά και εξώδικα σε όλες τις σχέσεις αυτού, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την διεκπεραίωση υποθέσεων του Σωματείου. Διευθύνει τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
ε) Διεξάγει με τον Γενικό Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία.
στ) Παρακολουθεί, επιβλέπει την διαχείριση του ταμείου και ελέγχει τα οικονομικά του Σωματείου και τον λογαριασμό του ταμιευτηρίου.
ζ) Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.
η) Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Σωματείου.
θ) Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο.
ΙΙ. Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο με όλα τα νόμιμα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Άρθρο 17ο
Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα
Ι. Ο Γενικός Γραμματέας:
α) Έχει την διεύθυνση της Γραμματείας του Σωματείου.
β) Φροντίζει για την αλληλογραφία του Σωματείου σε συνεργασία με τον Πρόεδρο.
γ) Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Τηρεί την σφραγίδα του Σωματείου και σφραγίζει το έγγραφα.
ε) Συνεργάζεται με τα όργανα του Σωματείου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο στοιχείο.
στ) Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως, του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εφορευτικής Επιτροπής, καθώς επίσης τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.
ζ) Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των Βιβλίων και Στοιχείων του Σωματείου.
ΙΙ. Τον Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18ο
Αρμοδιότητες Ταμία
Ι. Ο Ταμίας:
α) Έχει την διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου.
β) Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων εισπράξεως που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.
γ) Ο τραπεζικός λογαριασμός που τηρεί το Σωματείο κινείται για κάθε πράξη κατάθεσης και ανάληψης είτε από τον ταμία μόνο του, είτε από κοινού με άλλα οποιαδήποτε μέλη του Δ.Σ, είτε από οποιαδήποτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Θέτει στην διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνελεύσεως, του προέδρου ό,τι του ζητηθεί, κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.
ε) Τηρεί τα βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό και είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.
ΙΙ. Τον Ταμία, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ένας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19ο
Εκλογή Αιρετών Μελών του Σωματείου
Ι. Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.
ΙΙ. Η αίτηση υποψηφιότητας που υποβάλλεται μόνο από τακτικά μέλη πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που να δηλώνει σε αυτήν ότι έχει Ελληνική Ιθαγένεια, δεν τελεί σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα, που σχετίζεται με την δραστηριότητα που αναφέρεται στο Καταστατικό αυτό.
ΙΙΙ. Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ή διαφορετικό ψηφοδέλτιο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
IV. Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Συλλόγου εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος, με σταυρό, τα πρόσωπα της προτιμήσεως τους, πέντε (5) έως επτά (7) για το Διοικητικό Συμβούλιο και τρία (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή κατ’ ανώτατο.
V. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με την σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι πέντε (5) ή επτά (7) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι τρεις (3) είναι αναπληρωματικά μέλη, επίσης οι τρεις (3) πρώτοι από τον πίνακα της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη και οι επόμενοι τρεις (3) τα αναπληρωματικά.
VΙ. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφισαν.
VΙΙ. Όσοι εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούνται σε σώμα και κατανέμουν μεταξύ τους τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 προκειμένου να αναλάβουν την διοίκηση του Σωματείου.

Άρθρο 20ο
Εξελεγκτική Επιτροπή
Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη (3) μέλη, εκλέγεται κάθε τρία χρόνια (3) από την Γενική Συνέλευση των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του Σωματείου κατά τον ίδιο τρόπο που εκλέγεται και το Διοικητικό Συμβούλιο. Υποχρεούται δε να ελέγχει την ταμειακή διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου τακτικά μία φορά τον χρόνο πριν από την σύγκληση της ετήσια Γενικής Συνελεύσεως. Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα δύο από τα μέλη της.

Άρθρο 21ο
Αποζημίωση Μελών Διοικήσεως
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο Σωματείο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εργολαβίας ή να συνάπτουν με τον Σύλλογο συμβάσεις που συνεπάγονται λήψη ανταλλάγματος.

Άρθρο 22ο
Τροποποίηση Καταστατικού
Ι. Ο Σύλλογος έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το Καταστατικό με καταστατική πλειοψηφία.
ΙΙ. Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα σχετικά Βιβλία του Ειρηνοδικείου.

Άρθρο 23ο
Εσωτερικοί Κανονισμοί
Ι. Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Σωματείου μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.
ΙΙ. Οι Κανονισμοί αυτοί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγονται στην Γενική Συνέλευση για έγκριση και ισχύουν από την επομένη της δημοσιεύσεως τους στο Πρωτοδικείο.

Άρθρο 24ο
Διάρκεια – Διάλυση Σωματείου
Ι. Η διάρκεια του Σωματείου είναι εικοσαετής (20ετής).
ΙΙ. Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των μελών με πλειοψηφία η οποία συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό, απαιτείται δε η παρουσία των μισών τουλάχιστον τακτοποιημένων μελών. Η απόφαση παίρνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των τακτικών μελών που είναι παρόντα.
ΙΙΙ. Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί ο Σύλλογος για παράβαση του νόμου που διέπει τα Σωματεία ή το Καταστατικό.

Άρθρο 25ο
Τύχη Περιουσίας του Σωματείου
Η περιουσία του Σωματείου σε περίπτωση διαλύσεως δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του. Για την τύχη της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση η περιουσία του Σωματείου περιέρχεται σε άλλους Συλλόγους που έχουν παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 26ο
Σφραγίδα Σήμα
Ι. Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στην μέση το διεθνές σήμα αναγνώρισης τροφών ελεύθερων γλουτένης και περιφερειακά – κυκλικά την επωνυμία του Συλλόγου.
ΙΙ. Ο Σύλλογος μπορεί με απόφαση που θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει ειδικό σήμα καθώς και τροποποιήσεις του. Κάθε περαιτέρω αλλαγή του σήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί με τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 27ο
Βιβλία του Σωματείου
Τα Βιβλία που τηρεί ο Σύλλογος είναι:
Υποχρεωτικά
α) μητρώο μελών του Συλλόγου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών που αφορούν το Σωματείο.
β) Βιβλία πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.
γ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Βιβλίο ταμείου.
ε) Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχομένων εγγράφων.
στ) Μπλοκ εισπράξεων.
ζ) Βιβλίο πρακτικών Ελεγκτικής Επιτροπής.
η) Ένταλμα πληρωμής.
Ο Σύλλογος μπορεί να τηρεί και άλλα βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του. Επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, στα πλαίσια της εξελισσόμενης ηλεκτρονικής τεχνολογίας, παράλληλα και άλλοι μέθοδοι τήρησης πρακτικών, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζεται απόλυτα το αδιάβλητο και το απαραβίαστο του περιεχομένου των πρακτικών.

Άρθρο 28ο
Γενικές Διατάξεις
Ι. Ο Σύλλογος δικαιούται να μετάσχει σε ευρύτερες ενώσεις Σωματείων ή ομοειδείς ημεδαπές ή αλλοδαπές. Σχετικά αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Για την αντιπροσώπευση και την σχέση των οργάνων με το Σωματείο εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Καταστατικού αυτού και οι σχετικοί νόμοι.
ΙΙ. Πράξεις των οργάνων του Συλλόγου είναι ισχυρές και δεσμεύουν το Σωματείο, εφόσον, μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητας τους, αποφασίζονται κατά τον χρόνο της θητείας τους.

Άρθρο 29ο
Συνδρομές μελών
Η οικονομική επιβάρυνση των μελών του Συλλόγου που θα αφορά στο δικαίωμα εγγραφής στο Σωματείο και στην ετήσια συνδρομή θα καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 30ο
Τελική Διάταξη
Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από τριάντα (30) άρθρα, η τροποποίηση του εγκρίνεται σήμερα από τα μέλη της Γενικής Συνελεύσεως στην Θεσσαλονίκη και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολο του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 6.8.2015. Η τροποποίηση αυτή του κωδικοποιημένου Καταστατικού θα ισχύει από την δημοσίευση του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και υπογράφεται ως εξής:

Θεσσαλονίκη, 6.8.2015

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1)ΑΚΟΥΑΡΟΝΕ ΑΡΓΥΡΩ
2)ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3)ΒΑΣΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
4)ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
5)ΒΑΧΑΝΕΛΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
6) ΒΕΝΕΤΗ ΦΙΛΙΩ
7)ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8)ΓΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9)ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
10)ΓΕΡΟΜΟΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
11)ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
12)ΓΙΟΡΤΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
13) ΓΥΡΑ ΜΑΡΙΝΑ
14)ΔΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
15)ΔΑΜΟ ΓΙΟΥΛΙΝΤΑ
16) ΔΕΛΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
17)ΔΟΥΒΛΕΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΚΗΣ)
18)ΔΟΥΖΕΝΗ ΝΙΚΗ
19)ΔΡΑΚΟΥ ΖΩΗ
20)ΕΡΓΑΤΗ ΑΓΑΘΗ – ΓΕΩΡΓΙΑ
21)ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
22)ΖΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
23) ΖΥΡΠΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
24) ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
25)ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
26)ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΜΑΡΙΝΑ
27)ΚΑΡΑΤΖΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
28)ΚΑΡΥΔΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
29)ΚΑΡΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
30)ΚΑΤΕΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ(ΑΝΝΥ)
31) ΚΑΦΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ
32) ΚΕΦΑΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
33)ΚΙΤΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
34) ΚΛΗΜΕΝΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
35) ΚΟΚΚΩΝΗ – ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ
36)ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ
37)ΚΟΥΤΣΑΦΤΗ ΕΦΗ
38)ΚΟΥΤΣΟΤΟΛΗ ΦΙΛΙΩ
39)ΚΥΡΟΥΣΗ ΑΜΑΛΙΑ
40)ΚΩΣΤΑΤΖΙΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ
41)ΛΑΠΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
42)ΛΙΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
43)ΜΑΒΙΔΟΥ ΗΡΩ
44)ΜΑΡΙΣΤΑΘΗ –ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΜΑΡΩ
45)ΜΑΣΤΟΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
46)ΜΙΧΑΛΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
47) ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΕΝΗ
48)ΜΟΣΧΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ(ΛΙΤΣΑ)
49)ΜΟΥΤΣΙΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ(ΝΤΙΝΑ)
50) ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
51)ΜΠΑΚΟΥΛΑ – ΚΛΗΜΗ ΒΑΝΑ(ΙΩΑΝΝΑ)
52) ΜΠΕΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
53) ΜΠΛΑΝΑ ΒΑΙΑ
54)ΜΠΡΟΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
55)ΝΤΑΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
56)ΝΤΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
57)ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
58)ΠΑΡΤΑΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ)
59)ΠΕΤΚΟΥ ΔΑΦΝΗ
60)ΠΕΤΣΕΝΙΚ ΑΛΠΕΚ
61)ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ ΑΝΝΑ
62)ΣΑΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
63) ΣΙΔΗΡΑ ΜΑΡΙΑ
64)ΣΦΑΚΙΩΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
65)ΣΦΑΚΙΩΤΑΚΗ ΛΗΤΩ
66)ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΕΥΔΟΞΙΑ (ΕΥΗ)
67)ΤΖΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
68)ΤΖΙΑΦΕΡΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
69)ΤΣΑΒΑΛΑΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
70)ΤΣΑΚΩΝΑ ΕΛΕΝΗ
71)ΤΣΕΛΕΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ(ΜΑΙΡΗ)
72)ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
73)ΤΣΙΡΟΥΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ)
74)ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
75)ΤΣΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ
76)ΤΣΟΥΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
77)ΤΣΟΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
78)ΤΣΟΥΡΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ)
79)ΤΣΩΝΗ ΕΛΕΝΗ
80)ΦΕΛΛΟΥΣ ΣΕΛΛΗ
81)ΦΩΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
82)ΧΑΤΖΗΚΑΠΛΑΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
83)ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
84)ΜΠΙΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
85)ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
86)ΜΑΓΓΑΛΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ
87)ΜΑΤΣΑΓΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
88)ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ – ΚΟΥΛΟΥΚΤΣΗ ΗΛΙΑΝΝΑ
89)ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΛΙΝΑ
90)ΛΙΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
91)ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΒΙΚΗ
92)ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
93)ΓΙΟΡΤΣΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
94)ΓΕΡΟΝΙΜΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
95)ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΝΔΥΛΕΝΙΑ
96)ΜΟΥΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ